การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านอุตุนิยมวิทยา

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้อย่างยั่งยืน

ระหว่างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1 ก.พ. 2564)