ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์"

ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล (28 พ.ย. 2563)