3 ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ของกรมทรัพย์ฯ

บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิชุมชนไท ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ชุมชนสระต้นโพธิ์ ชุมชนชาวเลเกาะเหลา ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว (6 พ.ย. 2563)