พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน จังหวัดภูเก็ต

 

บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน จังหวัดภูเก็ต

ระหว่าง เทศบาลตำบลวิชิต ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ (ภูเก็ต) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิชุมชนไท (1 ก.ค. 2562)