แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น

 

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)