การยกระดับสุขภาวะชุมชนคนไทยพลัดถิ่นและชาวเล

Body: 
ชุมชนไทTalk พลังความร่วมมือ ตอนที่ 2 การยกระดับสุขภาวะชุมชน #คนไทยพลัดถิ่น และ #ชาวเล
รับฟังสถานการณ์ด้านปัญหา-ข้อจำกัดด้านสุขภาวะ และกระบวนการยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพ โดยคุยกับ
- คุณโชไอซ์ ปาทาน ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น
- คุณพรสุดา ประโมงกิจ ตัวแทนชาติพันธุ์ชาวเล
- คุณปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์ วิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ"