รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21

รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รมต.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการสถาปนาพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 ณ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยภายในงานมี 12 หน่วยงานเข้าร่วมลงบันทึกความร่วมมือ "เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ามอแกลน บ้านทับปลา-ลำปี" เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นต้น โดยมีเนื้อหา ดังนี้

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล “ชุมชนบ้านทับปลา-ลำปี” หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นพยานในการลงนามระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , วัฒนธรรมจังหวัดพังงา , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา , สาธารณสุขจังหวัดพังงา , ศึกษาธิการจังหวัดพังงา , ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , มูลนิธิชุมชนไท , ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) , เครือข่ายชาวเลอันดามัน , และผู้แทนชุมชนบ้านทับปลา-ลำปี ร่วมลงนาม โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนและยกระดับเขตพื้นที่ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลและดำเนินการตามแผนและขั้นตอนในการฟื้นฟูวิถีชีวิชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 ให้เกิดการปฏิบัติได้

2. จัดทำแผนส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิต ให้มีความมั่นคงในที่ดิน การเข้าถึงสิทธิและสถานะบุคคลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาตามวิถีชุมชน การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และการฟื้นฟูประเพณี-วัฒนธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีกรอบกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของราชการ

บันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เนื่องในการจัดงาน “สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี” ณ ชุมชนบ้านทับปลา-ลำปี ม.8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีตัวแทนภาคีความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ลงนามเห็นชอบและตกลงดำเนินการ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

--------------

หลังจากนั้น ส่วนราชการที่มาร่วมงานจากทุกกระทรวง ได้ร่วมกันประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และตัวแทนชุมชนได้อ่านคำประกาศร่วมกัน ดังนี้

พวกเราชุมชนชาวเลมอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี จำนวน 213 หลัง 868  คน มีความพร้อมและยึดมั่นในหลักการของเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เป็น ความภาคภูมิใจใน  อัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์และเชื่อมั่นในวิถีวัฒนธรรมมอแกลน ตามหลัก “สิทธิทางวัฒนธรรม ” ยืนยัน “ความเป็นชุมชนดั้งเดิม” ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินบรรพบุรุษชาวมอแกลนบ้านทับปลา  - ลำปี มาอย่างต่อเนื่องตามหลัก “สิทธิชุมชนท้องถิ่น” และยึดหลักการบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ใช้และรักษาทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อยืนยันกับบรรพบุรุษและผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ ที่นี่ว่า
 

“พื้นที่แห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งจิตวิญญาณของชุมชนชาวมอแกลนบ้านทับปลา - ลำปี ที่บรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันปกป้องดูแลรักษามาเป็นเวลานาน เราขอยืนยันว่าจะสืบทอดมรดกวัฒนธรรม "ความเป็นมอแกลน" และรักษาแผ่นดินมาตุภูมิแห่งนี้ไว้เป็นสมบัติของลูกหลานชาวมอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี จึงขอประกาศว่า  “พวกเราขอประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ลำดับที่ 21 ชาติพันธุ์ชาวเลมอแกลนบ้านทับปลา - ลำปี “เราคือผู้บุกเบิกดูแล รักษา ทรัพยากร และมีส่วนร่วมพัฒนา สร้างสังคมสงบสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อันดามัน สืบไป”

8 มีนาคม 2567

------------------------------