เยี่ยมคนไทยพลัดถิ่นแก้ปัญหาสัญชาติและผลกระทบจากภัยพิบัติ

2 ธ.ค.2565 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 13 หลังคาเรือน และการแก้ไขปัญหาสัญชาติ

โดยคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่บนเกาะสินไน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  คือคนไทยที่ถูกเสียสิทธิ์ความเป็นคนไทยหลังจากการแบ่งแยกดินแดนมะริด ทะวาย ตะนาวศรี ให้กับประเทศพม่า และคนส่วนใหญ่ที่นี่ยังไม่ได้รับการสำรวจจากกระทรวงมหาดไทย ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ที่พวกเขาได้ร่วมกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศใช้ 

เพราะยังไม่ได้ถูกสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขในกระบวนการคืนสัญชาติ หรือ การพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายดังกล่าว กลุ่มคนเหล่านี้จึงได้เรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้มีการสำรวจผู้ตกหล่นเพิ่มเติม ซึ่งมีอยู่มากกว่า 20,000 คน ทั้งในพื้นที่เกาะสินไหและพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร และจังหวัดพังงา เพื่อให้สามารถได้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องเพื่อขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายต่อไป