EP.9 บ้านมั่นคง" บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน

Body: 

ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณ จรรยา พืชชน ตัวแทนชุมชนบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา คุณมานะ วงศ์นา คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย พังงาแห่งความสุข ดำเนินรายการโดย คุณ ไมตรี จงไกรจักร์ มูลนิธิชุมชนไท/เพจ ไมตรีเล่าเรื่อง "บางติบ" "ชุมชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตของรัฐมาประกาศทับ ไม่ได้รับการพัฒนาชีวิตและที่อยู่อาศัย ลุกขึ้นมาตั้งกองทุนออมทรัพย์รวมพลัง ขยาย เชื่อมร้อยเครือข่ายในระดับต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลไกการร่วมออกแบบกระบวนการและจัดทำข้อเสนอต่อรัฐระดับนโยบาย โดยใช้ "บ้านมั่นคง" เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันต่อรากฐานชุมชน แต่จะนำสู่ศักยภาพพลเมืองที่สามารถเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศได้หรือไม่ ? รับชมทาง Facebook Live #มูลนิธิชุมชนไท #สภาประชาชนภาคใต้