EP.พิเศษ คุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยด้วย

Body: 

ร่วมคุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ชวนฟังสภาพชุมชน,ปัญหา,ข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่