เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมกำหนดเป้าหมายการทำงาน

มูลนิธิชุมชนไทจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต พัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้
จัดทำข้อมูลนำเสนอนโยบาย สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิชุมชนไทจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต , คณะกรรมการโครงการกลุ่มเปราะบางในเมืองภูเก็ต โดยการประชุม ใช้กระบวนการเรียนรู้ และกำหนดเป้าหมายร่วม ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง แยกแยะข้อมูลความ เปราะบาง พัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลนำเสนอนโยบาย เพื่อสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตและร่วมทำแผนการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกัน 

เวลา 13.00 น. จัดเวทีกระบวนการนำเสนอ “ปัญหาชุมชนคืออะไร จะแก้ปัญหาอย่างไร และจะทำเมื่อไหร่”  เช่น ดังนี้

ชุมชนปลากะตักพัฒนา ได้นำเสนอว่าหลังจากที่กรมที่ดินลงไปร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยให้ชุมชนร่วมกับท้องถิ่น นั้น กรมที่ดินเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการจัดที่ดินรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเสนอให้อำเภออนุญาตและจังหวัดอนุญาต หลังจากนั้นส่งให้กรมที่ดินอนุญาต และสนับสนุนงบประมาณประสานกับการไฟฟ้าและประปา ในการส่งเสริมชุมชนในการทำระบบสาธารณูปโภคต่อไป

ชุมชนท่าเรือใหม่ ได้นำเสนอว่า ได้เจรจาค่าเช่าตามกฎกระทรวง ค่าเช่าไม่เกินไร่ละ 1,000 บาท  และรอการดำเนินการโฉนดชุมชนต่อไป

หลังจากนั้น มูลนิธิชุมชนไทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชุมชนที่ดำเนินการขอไฟฟ้า ให้ทำความเข้าใจเรื่องระเบียบขั้นตอนที่ท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณ หรือหากชุมชนมีงบประมาณก็สามารถประสานกับการไฟฟ้าเข้าดำเนินการเองได้ และจ่ายเงินเอง โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า ให้ชุมชนสำรวจสมาชิกยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่อไป  

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันคิดนวัฒกรรมใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการตนเอง เช่น “จัดทำศูนย์สุขภาพทางร่วม”  หรือ “โรงพยาบ้าน” โดยเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตำบลหรือจังหวัด เป็นต้น