โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาบัตรประชาชน

โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สสส. เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2566 มูลนิชุมชนไทและเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ได้จัดเวทีร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน โดยมีข้อตกลง ร่วมกันใน 3 ประเด็น ดังนี้

เรื่องบัตรประชาชน จัดทำเรื่องประวัติ ผังตระกูล และสภาพปัญหาที่ประสบให้เสร็จ ภายใน เดือน พ.ค.2566 เพื่อประสานอำเภอเมือง ในการจัดเวทีแก้ปัญหาต่อไป

เรื่องที่อยู่อาศัย ให้สำรวจความจนอยู่ลำบาก บ้านคนเปราะบาง เพื่อมาพิจารณาร่วมกันกับ กระทรวง พม.ในจังหวัดภูเก็ต วางแผนในการสนับสนุนการซ่อมสร้างต่อไป

เรื่องอาชีพ จะนำร่องอาชีพเก็บขยะ “คยแยกขยะเมือง” เพื่อพัฒนาทักษะการแยกขยะ เรื่องราคา การจัดระบบการรวมกลุ่มให้เข้าสู่ระบบแรงงานนอกระบบ และการอบรมพัฒนา รับรองว่าเป็นอาชีพที่มีหน่วยงานรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดอคติต่ออาชีพคัดแยกขยะของเมือง เพื่อให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งวางแผนเรื่องชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสง เชิงสัญลักษณ์

วันนี้ 23 เมษายน 2566 มูลนิธิชุมชนไท ได้จัดเวที โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต โดยได้ให้ทำผังตระกูลกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต ซึ่งผลที่ได้ คือ พมจ.ภูเก็ต พร้อมส่งข้อมูลถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภายในสัปดาห์นี้ โดยให้ มูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ทำหนังสือถีง พมจ.


-------------------