new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

23 ก.พ.2564 จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นวงกว้าง และยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาฟื้นให้เหมือนเดิมได้อีกเมื่อไหร่ 

สำหรับประเทศไทย จังหวัดที่รองรับการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว แต่เมื่อวิกฤตโควิด-19 เข้ามา ทำให้เศรษฐกิจซบเซาลง โดยเฉพาะคนจนเมือง คนที่จนอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย อย่างเช่น ชาวเลชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ถึงแม้จะออกทะเลหาปลาได้ง่าย แต่การนำปลาไปขายไม่ได้ง่ายเหมือนเดิม 

ดังนั้น วันนี้แม่บ้านชาวเลราไวย์ ที่เคยช่วยนำปลาจากพ่อบ้านไปขายและเลี้ยงลูก ๆ อยู่บ้านแล้ว  วันนี้ได้มารวมกลุ่มกัน โดย #มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลด์ โดยการสนับสนุนของกองทุนจากคนประเทศญี่ปุ่น หรือ From the People of Japan ผ่าน UNDP มายังมูลนิธิชุมชนไท 

ในการดำเนินงานนี้ กลุ่มแม่บ้านชาวเลราไวย์ ได้ผ่านประสบการณ์การทำปลาแลกข้าว ในโครงการข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล , การทำปลาชาวเลยาใจกะเหรี่ยง มาแล้วก็ตาม แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการแปรรูปปลา การบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดออนไลด์ ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพกันต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้ เกษตรจังหวัดจะจัดพื้นที่ให้กลุ่มแม่บ้านฯ มีพื้นที่ขายปลาสดในเมืองด้วย คู่ขนานกันไป