แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

6 มีนาคม 2564 แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ดังนี้คือ ชุมชนแหลมหลา,ชุมชนหินลูกเดียว,ชุมชนปูดำ,ชุมชนต้นโด,ชุมชนบางรากไม้ ชุมชนท่าสัก ชุมชนมะลิแก้ว และชุมชนโหนทรายทอง โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาร่วมกันประชุมหารือและและลงมติในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และช่วยโดยกระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมกันคิดกลไกการทํางาน  ทำหลักเกณฑ์ กติกาการช่วยเหลือกัน  ซึ่งเป็นวิธีการทําให้ชุมชนมีกลไกดูแลคนเปราะบางกันเองในระยะยาว ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น  ซึ่งต่อไปชุมชนจะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือกันในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป  เช่น การประสาน รพ.สต. เป็นต้น