5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19

5 ชุมชนชาวเลดั้งเดิมบนแผ่นดินเกาะภูเก็ต กลุ่มชายขอบที่การช่วยเหลือยังล่าช้า ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาร จากพิษโควิด-19 ทำให้กว่า 800 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนด้านการเงินในการซื้อข้าวสารอาหาร 

จังหวัดภูเก็ต มีชุมชนชาวเล 5 ชุมชน คือ ชุมชนชาวเลแหลมหลา ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว ชุมชนชาวเลสะปำ ชุมชนชาวเลแหลมตุ้กแก และชุมชนชาวเลราไวย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ปลาที่หามาได้จากท้องทะเลไม่สามารถขายได้หรือขายได้ในราคาถูก ทำให้กว่า 800 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนด้านการเงินในการซื้อข้าวสารอาหาร 

วันนี้ 11 ต.ค.2564 ชาวเลกลุ่มนี้ได้รับมอบข้าวสารและยาสมุนไพร เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจากการระดมหลายเครือข่าย หลากหลายความร่วมมือ เช่น เครือข่ายเซฟอันดามัน , เครือข่ายชาวเลอันดา , มูลนิธิชุมชนไท , มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ กลุ่มศิลปิน เป็นต้น ในวันนี้ทำให้ชาวเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายพื้นที่ ในอันดามัน ได้มีข้าวสารไว้บริโภคและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้ชาวเลบางชุมชนถูกปิดชุมชน ถูกกักตัวทั้งชุมชนจากหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยเหตุผลเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ชาวเลหลายครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในการทำมาหากิน การเดินทาง หรือการจับสัตว์น้ำมาขาย 

เครือข่ายชาวเลอันดามัน ได้สื่อสารผ่านสื่อสาธารณะเพื่อขอความช่วยเหลือ ทำให้เกิดภาคีความร่วมมือหลายด้าน นำไปสู่การระดมทุนจากหลายภาคส่วน นอกจากข้าวสารและยาสมุนไพรแล้ว ชาวเลยังได้ตั้งกองทุนไว้ช่วยเหลือกันยามลำบากในวันข้างหน้าอีกด้วย