ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

ขอเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ซึ่งอยู่กับป่า-ทะเลมาช้านานก่อนมีสยามประเทศ ปัจจุบันเขายังใช้วิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เรือก่าบาง บ้านลอยน้ำของชาวมอแกน เรือก่าบาง (บางทีก็เรียก กำบาง) คือเรือของชาวมอแกน ที่วิถีชีวิตของชาวมอแกน ผูกพันกับเรือก่าบาง อย่างแนบแน่น เนื่องจากเรือก่าบาง เป็นทั้งพาหนะที่ใช้ในการทำมาหากิน ที่พักอาศัย และบ่อยครั้งที่เรือก่าบาง คือ สถานที่เกิดและตายของลูกหลานชาวมอแกน

เรือก่าบาง มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ เป็นเรือไร้ตะปู สร้างจากไม้ระกำ ใช้เถาวัลย์เป็นตัวเชื่อม จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือก่าบาง คือ "ง่าม" หรือรอยหยักเว้าที่หัวและท้ายเรือ สำหรับใช้ปีนก้าวขึ้นและลงเรือ หรือเป็นที่จับยึดในการลากเรือ ขึ้น-ลง หาด แต่ในปัจจุบัน เรือก่าบาง ของชาวมอแกนในแบบเดิมในอดีต กำลังจะสูญหายไป ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับใช้วัสดุสร้างเรือ มาเป็นรากไม้พะยอม ไม้ตะเคียน ด้วยเหตุนี้ เรือก่าบางและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาของชาวมอแกน จึงค่อยเลือนหายไป

ต่างประเทศ ได้เชิญช่างต่อเรือมอแกลน ไปต่อเรือก่าบาง เพื่อบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์ คู่กับเรือใบไวกิ้ง  แต่ประเทศไทยไม่เคยเห็นคุณค่า