อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ บันทึกความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

1 ก.พ.2564 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นการทำบันทึกความร่วมมือนี้เป็นบันทึกความร่วมมือระดับจังหวัด

การบันทึกความร่วมมือ นี้ ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญ

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชานมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน" โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

2. ภายใต้วิสัยทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก "บริการด้วยดิจิทัล อุตุนิยมวิทยา สามารถเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยความถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการของประชาชน ภายในปี พ.ศ.2565" โดยมีพันธกิจ คือ

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวโน้มในการส่งเสริมชุมชนด้านการจัดการสาธารณะภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการสาธารณะภัย