พลังร่วมสร้าง

  

พลังร่วมสร้าง สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

สนับสนุนโดย :

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
  • สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โดย  มูลนิธิชุมชนไท