"สึนามิ" คลื่นแห่งการปฏิรูป

  

เนื้อหาในหนังสือ

สึนามิ : คลื่นแห่งการเรียนรู้
บทที่ 1 บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 2 บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ
บทที่ 3 ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ
บทที่ 4 บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป
บทที่ 5 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ
บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN : 978-616-92459-0-2
พิมพ์ครั้งแรก 2,000 เล่ม
บรรณาธิการบริหาร : ปรีดา คงแป้น , จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , พิชยา แก้วขาว , ไมตรี จงไกรจักร์
บรรณาธิการ : กรรณจริยา สุขรุ่ง
คณะผู้เขียน : ปรีดา คงแป้น , ปิยนาถ ประยูร , หนูเพียร แสนอินทร์ , มณีรัตน์ มิตรปราสาท , ดร.นฤมล อรุโณทัย ,
นิศานาถ รัตนนาคินทร์ (โยธาสมุทร)
กองบรรณาธิการ : ศิรินันต์ สุวรรณโมลี , สุภาภรณ์ จรูลรัตติกุล , จิรวรรณ ชูชำนาญ , พิชิต ไพศาลโอภาส , วารีรัตน์ คงแป้น
ออกแบบปกและรูปเล่ม : หนูเพียร แสนอินทร์