มูลนิธิชุมชนไท

โลโก้มูลนิธิชุมชนไท
มูลนิธิชุมชนไท

มูลนิธิชุมชนไท เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนา ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนจนในเมืองและชนบท  ที่มีชุมชนเป็นเป็นพลังหลักในการตัดสินใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหา และคิดค้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  เมือง และท้องถิ่น   ร่วมกับภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมูลนิธิชุมชนไท ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในครั้งแรกใช้ชื่อมูลนิธิชุมชนเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545  เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิชุมชนไท เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบท

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือขององค์กรของรัฐ เอกชน และกลุ่มคนฝ่าย ต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในและต่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทั้งในเมืองและชนบท
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการดำเนินการกิจกรรมพัฒนา ศึกษาวิจัย และส่งเสรมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น  ในเมืองและชนบท
  3. เพื่อคิดค้นและจัดดำเนินการในกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคนจนทั้งในเมืองและชนบท
  4. เพื่อการผลิตสื่อและสนับสนุนการผลิตสื่อแก่บุคคล กลุ่มองค์กรที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานพัฒนา โดยครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อสาธารณะอื่น ๆ
  5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล องค์กรพัฒนาอื่น ๆ เพื่อ    สาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการมูลนิธิชุมชนไท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์ อคิน  รพีพัฒน์   ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑร  อ่อนดำ รองประธานกรรมการ
3. นางนิศานาถ  รัตนนาคินทร์ กรรมการ
4. นางพิชยา  แก้วขาว กรรมการ
5. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์ กรรมการ
6. นางสาวมณฑา  อัจฉริยกุล กรรมการ
7. นายไมตรี  จงไกรจักร์ กรรมการ
8. นางปรีดา  คงแป้น กรรมการและเลขานุการ