ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

(11 ม.ค.2564)
มูลนิธิชุมชนไท ชุมชนชาวเลราไวย์ และโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ United Nations Development Programme - UNDP  Renaud Meyer UNDP ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ประชุมแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

Pages