หนังสือเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น

ภูมิปัญญาสมุนไพรคนไทยพลัดถิ่น

  

เนื้อหาในหนังสือ

คนไทยพลัดถิ่นคือใคร
- การจัดการสุขภาพจากองค์ความรู้
- แผนที่ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น
- คนไทยพลัดถิ่นกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาสุขภาพ
- ยาสมุนไพรกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
- แผนการถ่ายทอดสู่ชุมชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ที่ปรึกษา ปรีดา คงแป้น, พิชยา แก้วขาว
บรรณาธิการ ภควินท์ แสงคง
เรียบเรียง วรรธิดา เมืองแก้ว เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
ภาคสนาม เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
ภาพประกอบ เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิชุมชนไท 
พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 500 เล่ม

คนชายขอบจัดการตนเอง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- สรุปเชิงบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พลังชี้ขาดการแก้ปัญหาที่ดินคนลาเลียง
- แปรวิกฤตเป็นงานพัฒนาที่ท่าสัก
- เส้นทางสู่ความมั่นคงของชาวเลราไวย์
- จากคนเฝ้าเหมือง สู่บ้านมั่นคงที่กิ่งแก้ว ซ. 2
-ที่มั่นสุดท้ายของอุรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว
- การใช้บันทึกความร่วมมือในการเข้าถึงสิทธิความเป็นคนไทยของคนไทยพลัดถิ่น

ที่ปรึกษา นางปรีดา คงแป้น , นายภควินท์ แสงคง , นายไมตรี จงไกรจักร์
ผู้เรียบเรียง นายสุวัฒน์ คงแป้น  
กองบรรณาธิการ นายโชคดี สมพรหม , นายสนชัย ฤทธิชัย , นายชาญวิทย์ สายวัน , นางสาววรรธิดา เมืองแก้ว , นางสาวสุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , นางสาวจิรวรรณ ชูชานาญ
ปีที่พิมพ์ เมษายน 2562  จานวน 1,000 เล่ม
ผลิตโดย มูลนิธิชุมชนไท
สนับสนุนการผลิต Empowering Communities Threatened with Displacement in Thailand
The United Nations Democracy Fund “UNDEF”

ชีวิตเปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

  

ชีวิตที่เปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

ไทยพลัดถิ่นทำมาหากิน ปฏิบัติความเป็นไทย ทำบุญเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำและสองด้านของภูเขา พวกเขาเป็นไทย หาใช่พม่า เพียงแต่รัฐไทยไม่ให้เขาเป็นไทย เพราะรัฐไทยหยุดยั้งความเป็นไทยไว้ที่พรมแดนธรรมชาติ...เอาพรมแดนธรรมชาติแบ่งชีวิต แบ่งไทย มิได้เอาพรมแดนความเป็นชาติและความเป็นไทยแบ่งความเป็นไทยและความเป็นชาติออกจากพม่า ชาติและไทยส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่น ชีวิตไทยพลัดถิ่นจึงเป็นชีวิตที่ไร้สิทธิ ไร้เสียง เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า ไร้ความหมาย ไม่มีที่ไป และไปไหนไม่ได้ ...

โดย  ฐิรวุฒิ เสนาคำ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Subscribe to RSS - หนังสือเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น

User login