หนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

คนชายขอบจัดการตนเอง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- สรุปเชิงบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พลังชี้ขาดการแก้ปัญหาที่ดินคนลาเลียง
- แปรวิกฤตเป็นงานพัฒนาที่ท่าสัก
- เส้นทางสู่ความมั่นคงของชาวเลราไวย์
- จากคนเฝ้าเหมือง สู่บ้านมั่นคงที่กิ่งแก้ว ซ. 2
-ที่มั่นสุดท้ายของอุรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว
- การใช้บันทึกความร่วมมือในการเข้าถึงสิทธิความเป็นคนไทยของคนไทยพลัดถิ่น

ที่ปรึกษา นางปรีดา คงแป้น , นายภควินท์ แสงคง , นายไมตรี จงไกรจักร์
ผู้เรียบเรียง นายสุวัฒน์ คงแป้น  
กองบรรณาธิการ นายโชคดี สมพรหม , นายสนชัย ฤทธิชัย , นายชาญวิทย์ สายวัน , นางสาววรรธิดา เมืองแก้ว , นางสาวสุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , นางสาวจิรวรรณ ชูชานาญ
ปีที่พิมพ์ เมษายน 2562  จานวน 1,000 เล่ม
ผลิตโดย มูลนิธิชุมชนไท
สนับสนุนการผลิต Empowering Communities Threatened with Displacement in Thailand
The United Nations Democracy Fund “UNDEF”

"สึนามิ" คลื่นแห่งการปฏิรูป

  

เนื้อหาในหนังสือ

สึนามิ : คลื่นแห่งการเรียนรู้
บทที่ 1 บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 2 บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ
บทที่ 3 ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ
บทที่ 4 บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป
บทที่ 5 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ
บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN : 978-616-92459-0-2
พิมพ์ครั้งแรก 2,000 เล่ม
บรรณาธิการบริหาร : ปรีดา คงแป้น , จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , พิชยา แก้วขาว , ไมตรี จงไกรจักร์
บรรณาธิการ : กรรณจริยา สุขรุ่ง
คณะผู้เขียน : ปรีดา คงแป้น , ปิยนาถ ประยูร , หนูเพียร แสนอินทร์ , มณีรัตน์ มิตรปราสาท , ดร.นฤมล อรุโณทัย ,
นิศานาถ รัตนนาคินทร์ (โยธาสมุทร)
กองบรรณาธิการ : ศิรินันต์ สุวรรณโมลี , สุภาภรณ์ จรูลรัตติกุล , จิรวรรณ ชูชำนาญ , พิชิต ไพศาลโอภาส , วารีรัตน์ คงแป้น
ออกแบบปกและรูปเล่ม : หนูเพียร แสนอินทร์

คลายปม คดีที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ , ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต , ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

- ความไม่เป็นธรรมในคดีที่ดิน
- การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตทางวิชาการ
- แนวทางจัดการปัญหาความไม่เป็นธรรมคดีที่ดินของราษฎรยากจน

ISBN 978-616-11-2361-1 
โดย
รศ.ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ และคณะ
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม , สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , โครงการวิจัยระบบยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มูลนิธิชุมชนไท

ทีมวิจัย
- รศ.ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์  หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัย
- ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์  รองหัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัย
- ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ  นักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวมณฑลี เนื้อทอง , นางสาวศิรินันต์ สุวรรณโมลี , นางสาวมณฑา อัจฉริยกุล , นางสาวนาลินี ศรีกสิกุล , นายพศิษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ
ผู้ประสานงานวิจัย นางปรีดา คงแป้น
ทีมบรรณาธิการ
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ , ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร , นางสาวมณฑลี เนื้อทอง , นางสาวจิรวรรณ ชูชำนาญ
จัดพิมพ์โดย 
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ(สปพส.) และโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสหภาพยุโรป (EU)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

User login