Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน

(1 มี.ค.2564)
ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

อบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(23-24 ก.พ.2564)
เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(23 ก.พ.2564)
new normal วิถีชีวิตใหม่ แม่บ้านชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต สร้างอาชีพ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่ม จัดระบบกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปปลาทะเลและการจัดทำตลาดออนไลน์

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS