Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

(3 ก.พ.2564)
อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต...

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ บันทึกความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(1 ก.พ.2564)
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ ถอดบทเรียน เพิ่มความเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(31 ม.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้ว่า ถ้ามีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีการป้องกันไว้ดี เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติได้

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS