Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ประชุมทีมอาสาภัยพิบัติชุมชนอุบลราชธานี วางแผนเตรียมพร้อมน้ำท่วมปี 64

(6 ก.พ.2564)
อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภฺ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในปี 2564 ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมทำแผน เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

(3 ก.พ.2564)
อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต...

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ บันทึกความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(1 ก.พ.2564)
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS