คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย

เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
Subscribe to RSS - คุณภาพชีวิต ที่ดิน ที่อยู่อาศัย