อบรมเยาวชนใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล

(6-8 มิ.ย.2566)
อบรมเยาวชนชาวเลใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(3 มิ.ย.2566)
สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนดีใจได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(1 มิ.ย.2566)
ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและสาธารณูปโภคที่ถูกกฎหมายเป็นของตนเอง

เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

(31 พ.ค.2566)
UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ กว่า 100 คน

คืนข้อมูลสำรวจสู่ชาวบ้าน ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

(5 พ.ค.2566)
มูลนิธิชุมชนไท จังหวัอุบลราชธานี หลังจากสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ได้นำผลลัพธ์มาคืนให้ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

Pages